Express fares to stations on Izu Kyuko Line

(Izu-Kogen / Izu-Atagawa / Izu-Inatori / Kawazu / Izukyu Shimoda)

Boarding station From Tokyo/
Shinjuku/Ikebukuro/
Shinagawa/Kawasaki
Form Yokohama
/Ofuna
From Odawara
/Atami
Train name Type
Super View
Odoriko
Reserved seat 2,680yen 2,160yen 1,740yen
Green seat 4,820yen 3,300yen 2,880yen
Compartment 3,945yen 3,425yen 3,005yen
Odoriko Reserved seat 2,310yen 1,910yen 1,510yen
Green seat 4,200yen 2,800yen 2,400yen
Non-reserved
seat
1,700yen 1,300yen 900yen
Resort Odoriko Reserved seat 2,310yen 1,910yen 1,510yen
Green seat 4,450yen 3,050yen 2,650yen

* Express fare, green fare and reserved fare are the same on the Izu Kyuko Line.
* The compartment fare is listed per person when riding with four persons. Please ask the counter in the case of riding with less than four persons.

close